این هفته

Oct 18 - Oct 24


دلو

86

سلامتی

79

عشق

54

شغل

امواج ناگهاني رنجاننده ارتباط با اعضاي جوانتر خانواده تان را سخت خواهد كرد. احساسات قوی می تواند شما را از مسیری که در پیش دارید منحرف نماید. خنداندن دیگران می تواند تغییرات شگرفی در آنها ایجاد کند. از تجارب افراطي پرهيز كنيد، حتي اگر اطرافيان شما را خسته كننده ميبينند.


سازگاری

جوزا

سنبله

حوت

رنگ

اعداد شانس

63 82 85 89 91 98


امروز
فردا
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2021 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری