امروز

Aug 1


اسد

83

سلامتی

68

عشق

75

شغل

برنامه هاي شما به طوري غير منتظره انجام خواهند شد. زمان مناسبی برای بینش درونی است. تهديد شما اين است كه از مسائل بسيار مهم شخصي چشم پوشي كرده و آنها را با مسائل كاري جايگزين كنيد. زمان آن فرا رسيده تا تصميم بگيريد چه چيزي براي شما مهم است، نبايد از آن چشم پوشي كنيد.


سازگاری

حَمَل

میزان

حوت

رنگ

اعداد شانس

11 41 56 74 85 99


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2021 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری