امروز

Oct 26


حَمَل

54

سلامتی

56

عشق

63

شغل

به جای شتاب پیش از شروع، برنامه ریزی فعلی تان را بهبود بخشید. تعهدات زیادی دارید که باید به آنها پایبند باشید. براي افزايش درآمدتان نياز خواهيد داشت تا هر چه بيشتر كار كنيد. زمان استراحت فرا رسیده.


سازگاری

حَمَل

ثور

عقرب

رنگ

اعداد شانس

24 31 46 47 48 76


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2021 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری