امروز

Jul 31


حَمَل

51

سلامتی

55

عشق

79

شغل

نسبت به هر گونه پيشنهاد تجاري كه به شما ميشود، زاويه ورودي جديد اتخاذ كنيد. آنها ميتوانند در آينده شما تاثير جدي داشته باشند. باید ایمانتان قوی تر از تردیدتان باشد. از سلامتي خود غافل نشويد. زماني براي استراحتي كه سزاوار آن هستيد پيدا كنيد. زمان كافي براي تفريح كنار بگذاريد تا آرامش كامل بدست آوريد.


سازگاری

سرطان

اسد

جدی

رنگ

اعداد شانس

14 18 38 58 88 92


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2021 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری