امروز

Oct 27


حَمَل

55

سلامتی

49

عشق

64

شغل

انرژی تان را برای سر و سامان دادن به امور مادی تان متمرکز نمایید. به توصيه هاي همكاران خود براي حل مشكلات مبرم گوش دهيد. درها درست مقابلتان قرار دارند، فقط کافیست بازشان کنید. شما تمايل زيادي به شغل ديگري داريد ولي هنوز زمان مناسب براي تغييرات بنيادي نيست.


سازگاری

ثور

جوزا

رنگ

اعداد شانس

5 17 37 38 48 90


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2020 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری