امروز

Jul 31


عقرب

56

سلامتی

36

عشق

49

شغل

براي به انجام رسانيدن آنچه شروع كرده ايد به صبر نياز خواهيد داشت. آشنايتان را با دوستان و همكاران قديمي بازسازي خواهيد كرد. زمان مناسبی برای تجدید نظر در امور مالیاتان است. عدم پایبندی به تعهدات از سوی دیگران کلافه تان می کند.


سازگاری

اسد

عقرب

قوس

رنگ

اعداد شانس

7 23 46 65 72 88


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2021 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری