امروز

Oct 28


عقرب

43

سلامتی

52

عشق

56

شغل

روي خوش شانسي تكيه نكنيد. روي پاي خود تكيه كنيد. برای دنبال کردن آرزوهایتان، فرصت را از دست ندهید. انطباق پذیری سلاح موفقیت شماست. قلبتان را باز کنید؛ معجزه پیرامونتان است.


سازگاری

میزان

عقرب

رنگ

اعداد شانس

4 25 30 51 54 56


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2020 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری