امروز

Jul 13


عقرب

36

سلامتی

76

عشق

44

شغل

اعتماد به نفس داشته باشید و به اقدامات جسورانه تر دست زنید. اجازه دهید اول دیگران صحبت کنند. بی آنکه زندگیتان را به هم بریزید، کاری مثبت انجام دهید. مدت طولانی جلوی آینه نایستید.


سازگاری

حَمَل

ثور

اسد

رنگ

اعداد شانس

1 9 27 40 47 51


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2024 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری