امروز

Dec 12


عقرب

39

سلامتی

41

عشق

99

شغل

بر خستگي، ترس و موانع دروني فائق آئيد. در كار دقت خاص بخرج دهيد و به نكات ظريف توجه بيشتري كنيد. پیش از آغاز کار، پروژه را مورد مطالعه و بررسی قرار دهید. بهترین زمان برای شروع پروژه ای هنریست.


سازگاری

سنبله

قوس

دلو

رنگ

اعداد شانس

5 22 49 57 72 83


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2019 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری