امروز

Jun 7


عقرب

45

سلامتی

89

عشق

35

شغل

به کسی کمک کنید. بايد بر افتادگي و خجالت خود فائق آييد تا مورد توجه واقع شويد. بر خستگي، ترس و موانع دروني فائق آئيد. کار، موفقیت و هدف برایتان خیلی مهم هستند.


سازگاری

سرطان

اسد

میزان

رنگ

اعداد شانس

19 30 32 58 76 82


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری