امروز

Jul 31


سرطان

94

سلامتی

56

عشق

59

شغل

پروژه اي شروع نكنيد كه در وراي توانمندي شماست. آنچه را انجام دهيد كه در حيطه توانمندي تان است و از هر گونه ريسك پرهيز كنيد. انطباق پذیری سلاح موفقیت شماست. اقدام کردن باعث پدیداری نیرو و الهام بخشیدن به زندگیتان می شود. از متعهد شدن هراسی ندارید.


سازگاری

ثور

دلو

رنگ

اعداد شانس

23 33 40 46 47 90


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2021 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری