امروز

Jun 7


قوس

35

سلامتی

43

عشق

45

شغل

می توانید به خود افتخار کنید، بی آنکه خودخواه باشید. به گفتگوهاي مهم توجه كنيد. ممكن است انتظارات اوليه شما برآورده نشوند، بنابراين بايد شرايط جديدي اتخاذ كنيد. مسئوليت و وظايف جديدي خواهيد پذيرفت كه براي شما موفقيت هايي را كه ميخواستيد به همراه خواهند آورد.


سازگاری

جوزا

جدی

حوت

رنگ

اعداد شانس

2 3 32 40 53 80


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری