امروز

Oct 17


جدی

54

سلامتی

47

عشق

81

شغل

بر خستگي، ترس و موانع دروني فائق آئيد. شما توان كافي براي چرخانيد تعادل به نفع خود را داريد. استرس کار زیاد موجب می شود بیشتر از معمول احساس ضعف کنید. شما هديه و يا اقدامي را كه مدتهاست خواهان آن هستيد از همسر خود دريافت خواهيد كرد.


سازگاری

جوزا

اسد

جدی

رنگ

اعداد شانس

6 8 34 54 56 74


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2021 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری