امروز

Dec 12


جدی

54

سلامتی

69

عشق

64

شغل

با آنکه اقدامات پیچیده ای لازم است صورت گیرد، نتیجه خوب خواهد بود. بهترین زمان برای شروع پروژه ای هنریست. بر خستگي، ترس و موانع دروني فائق آئيد. شما هديه و يا اقدامي را كه مدتهاست خواهان آن هستيد از همسر خود دريافت خواهيد كرد.


سازگاری

ثور

عقرب

قوس

رنگ

اعداد شانس

30 34 52 59 84 92


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2019 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری