امروز

Oct 27


جدی

61

سلامتی

43

عشق

36

شغل

نتایج خوب برای آنها که صبورند رخ می دهد. در تمام مسائل مثبت وارد شويد و از قفل شدن روي اشتباهات مختصر اطرافيان خود بپرهيزيد. بیشتر از هر زمان دیگری اعتماد به کاینات کلید اصلی خوشبختی است. بیشترین بهره را از موقعیتهای پیش آمده ببرید اما از واقعیت دور نشوید.


سازگاری

جوزا

سرطان

عقرب

رنگ

اعداد شانس

51 56 66 70 75 90


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2020 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری