امروز

Oct 6


ثور

40

سلامتی

89

عشق

64

شغل

متاسفانه برخی کارها را نباید به اتمام رساند. اجازه ندهید سرخوردگی مانع دستیابی به موفقیت تان شود. مسائل كوچك را فراموش نكنيد، چون آنها كمك خواهند كرد تا مسائل واقعي در زندگي را برآورد كنيد. لجوج نباشید.


سازگاری

حَمَل

جوزا

میزان

رنگ

اعداد شانس

2 3 9 29 43 89


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2022 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری