امروز

Jan 21


ثور

80

سلامتی

42

عشق

39

شغل

افراد در اطراف شما، با بي تحركي و كند فكر كردن، شما را آزرده خواهند كرد. به منطق الويت دهيد. متاسفانه برخی کارها را نباید به اتمام رساند. آماده مصالحه باشيد تا بتوانيد مسير درست را پيدا كنيد.


سازگاری

حَمَل

سنبله

عقرب

رنگ

اعداد شانس

5 13 28 74 92 97


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2022 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری