امروز

Dec 15


میزان

46

سلامتی

45

عشق

67

شغل

صبور باشيد، از پاي منشينيد واهداف قابل دسترسي براي خود مشخص كنيد. براي به انجام رسانيدن آنچه شروع كرده ايد به صبر نياز خواهيد داشت. آشنايتان را با دوستان و همكاران قديمي بازسازي خواهيد كرد. تشویق و پشتیبانی دوستانتان موجب افزایش اعتماد به نفستان می شود.


سازگاری

جوزا

عقرب

دلو

رنگ

اعداد شانس

38 51 61 64 70 71


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2019 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری