امروز

Dec 7


سنبله

85

سلامتی

98

عشق

43

شغل

با رها کردن گذشته تقریبا هر چیزی امکانپذیر می شود. خنداندن دیگران می تواند تغییرات شگرفی در آنها ایجاد کند. تلاش كنيد تا اطرفيان خود را درك كنيد و بخاطر اشتباهاتشان آنها را ببخشيد. از سلامتي خود غافل نشويد. زماني براي استراحتي كه سزاوار آن هستيد پيدا كنيد.


سازگاری

اسد

میزان

رنگ

اعداد شانس

3 30 33 36 46 89


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری