امروز

Oct 6


سنبله

44

سلامتی

99

عشق

42

شغل

به احساستان اعتماد کنید و با اطمینان به احساستان عمل نمایید. اجازه دهید اول دیگران صحبت کنند. ايده هاي خوبي داريد. موفقيت به انگيزه هاي فردي خودتان بستگي دارد. اختلال در رابطه تان واقعی است اما راه برطرف کردن آن را می دانید.


سازگاری

جوزا

سنبله

قوس

رنگ

اعداد شانس

1 12 27 41 74 99


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2022 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری