امروز

Dec 12


دلو

80

سلامتی

57

عشق

48

شغل

به منطق الويت دهيد. انرژیتان را روی یک یا دو امر مهم متمرکز نمایید. برای آینده تان سرمایه گذاری کنید. هدفتان را بازبینی نمایید و پس از آنکه اطمینان یافتید هدف قطعی تان است برای دستیابی به آن نهایت تلاشتان را بکنید.


سازگاری

حَمَل

میزان

قوس

رنگ

اعداد شانس

21 22 41 67 69 80


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2019 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری