امروز

Sep 26


اسد

84

سلامتی

41

عشق

51

شغل

عدم پایبندی به تعهدات از سوی دیگران کلافه تان می کند. طرحي جديد بريزيد و شجاعت آنرا داشته باشيد تا وارد بازي شويد. به جای شتاب پیش از شروع، برنامه ریزی فعلی تان را بهبود بخشید. آشنايي هاي جالبي خواهيد داشت كه ممكن است به ارتباطات جدي شخصي و يا تجاري بيانجامند.


سازگاری

ثور

سنبله

قوس

رنگ

اعداد شانس

8 47 50 55 69 81


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2021 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری