امروز

Dec 10


جوزا

93

سلامتی

53

عشق

86

شغل

امواج ناگهاني رنجاننده ارتباط با اعضاي جوانتر خانواده تان را سخت خواهد كرد. به گفتگوهاي مهم توجه كنيد. در دوران بدست آوردن تجربيات و دوستان جديد هستيد. نیرویی قدرتمند در زندگیتان جریان دارد که دیگر نمی توان آنرا نادیده گرفت.


سازگاری

ثور

عقرب

قوس

رنگ

اعداد شانس

12 14 16 50 83 92


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2019 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری