امروز

Jul 8


جوزا

58

سلامتی

59

عشق

56

شغل

امواج ناگهاني رنجاننده ارتباط با اعضاي جوانتر خانواده تان را سخت خواهد كرد. بیشترین بهره را از موقعیتهای پیش آمده ببرید اما از واقعیت دور نشوید. تلاش كنيد تا اطرفيان خود را درك كنيد و بخاطر اشتباهاتشان آنها را ببخشيد. گاهی از روزمرگی فاصله بگیرید.


سازگاری

ثور

عقرب

حوت

رنگ

اعداد شانس

3 41 51 56 70 86


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2020 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری