امروز

Oct 27


جوزا

67

سلامتی

65

عشق

98

شغل

زمان مناسبی برای بینش درونی است. قلبتان را باز کنید؛ معجزه پیرامونتان است. انظباط و سختکوشی جدیدتان، نتیجۀ قابل توجهی خواهد داشت. حقیقت را هر چقدر هم که تلخ باشد کتمان نکنید.


سازگاری

جوزا

اسد

دلو

رنگ

اعداد شانس

7 28 75 80 83 89


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2020 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری