امروز

Jun 6


جوزا

69

سلامتی

78

عشق

56

شغل

برای دنبال کردن آرزوهایتان، فرصت را از دست ندهید. تلاش كنيد مسائل را آنطور كه هستند قبول كنيد. تشویق و پشتیبانی دوستانتان موجب افزایش اعتماد به نفستان می شود. ایده ها به آسانی به سراغتان می آیند.


سازگاری

ثور

جدی

دلو

رنگ

اعداد شانس

3 13 30 58 79 93


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری