امروز

Dec 7


جوزا

88

سلامتی

95

عشق

97

شغل

زمان حال را با رخدادهای گذشته قضاوت نکنید. انژري مثبت خود را با دوستان نزديك سهيم شويد. تغییر سرعت می تواند مفید باشد. کار، موفقیت و هدف برایتان خیلی مهم هستند.


سازگاری

ثور

قوس

رنگ

اعداد شانس

12 19 30 70 77 80


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری