این ماه

Dec 1 - Dec 31


سرطان

56

سلامتی

44

عشق

39

شغل

تا جايي كه به روابط با اعضاي خانواده برميگردد، از خود صبر و ثبات نشان دهيد. برنامه ریزی کنید و به آن پایبند بمانید. زمانی را برای لذت بردن با خانواده صرف نمایید. به گفتگوهاي مهم توجه كنيد.


سازگاری

حَمَل

سنبله

میزان

رنگ

اعداد شانس

7 10 39 42 64 66


امروز
فردا
این هفته

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری