این ماه

May 1 - May 31


جوزا

56

سلامتی

59

عشق

61

شغل

با آنکه اقدامات پیچیده ای لازم است صورت گیرد، نتیجه خوب خواهد بود. باید ایمانتان قوی تر از تردیدتان باشد. با سیاست عمل کنید و از قدرت متقاعدسازی استفاده نمایید. زمان بيشتري براي بودن با دوستان نزديك خود بگذاريد.


سازگاری

جوزا

سنبله

دلو

رنگ

اعداد شانس

6 17 21 51 53 80


امروز
فردا
این هفته

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2022 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری