این هفته

Aug 10 - Aug 16


جوزا

60

سلامتی

64

عشق

69

شغل

روي خوش شانسي تكيه نكنيد. روي پاي خود تكيه كنيد. طرحي جديد بريزيد و شجاعت آنرا داشته باشيد تا وارد بازي شويد. به آشنايان معمولي اعتماد نكنيد. می توانید از یک دوست یا شریک، چیزی بیاموزید.


سازگاری

سرطان

سنبله

عقرب

رنگ

اعداد شانس

40 53 56 77 83 90


امروز
فردا
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2020 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری