فردا

Oct 18


دلو

69

سلامتی

63

عشق

36

شغل

وقتی با دقت بنگرید به خصوصیاتی در دیگران پی می برید که پیش از این به آن توجه نکرده بودید. هدف خود را گم نكنيد. عدم پایبندی به تعهدات از سوی دیگران کلافه تان می کند. با آنکه اقدامات پیچیده ای لازم است صورت گیرد، نتیجه خوب خواهد بود.


سازگاری

حَمَل

جوزا

قوس

رنگ

اعداد شانس

14 21 28 58 66 71


امروز
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2021 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری