فردا

Dec 7


دلو

66

سلامتی

58

عشق

46

شغل

در طراحي اهداف شخصي، روي مسائل خوب فكر كنيد تا از اشتباه و سوء تفاهم بپرهيزيد. به توصيه هاي همكاران خود براي حل مشكلات مبرم گوش دهيد. تا جايي كه به روابط با اعضاي خانواده برميگردد، از خود صبر و ثبات نشان دهيد. آشنايتان را با دوستان و همكاران قديمي بازسازي خواهيد كرد.


سازگاری

ثور

میزان

رنگ

اعداد شانس

34 40 61 64 80 94


امروز
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری