این هفته

Dec 4 - Dec 10


دلو

85

سلامتی

48

عشق

72

شغل

آماده باشيد تا آزادانه احساسات و افكار خود را در زندگي شخصي سهيم شويد. درصورتی که تقاضای کمک کنید، کمک هم می رسد. عدم پایبندی به تعهدات از سوی دیگران کلافه تان می کند. درها درست مقابلتان قرار دارند، فقط کافیست بازشان کنید.


سازگاری

حَمَل

عقرب

رنگ

اعداد شانس

15 18 27 32 59 91


امروز
فردا
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری