امروز

Dec 6


سرطان

52

سلامتی

66

عشق

76

شغل

از کسی که می شناسید در قالب پیشنهاد، مشاوره مالی دریافت خواهید کرد. لجوج نباشيد و به نظرات ديگران گوش دهيد. با سیاست عمل کنید و از قدرت متقاعدسازی استفاده نمایید. استرس کار زیاد موجب می شود بیشتر از معمول احساس ضعف کنید.


سازگاری

ثور

قوس

جدی

رنگ

اعداد شانس

9 24 40 50 66 94


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری