این ماه

May 1 - May 31


اسد

73

سلامتی

38

عشق

39

شغل

مسائل كوچك را فراموش نكنيد، چون آنها كمك خواهند كرد تا مسائل واقعي در زندگي را برآورد كنيد. آشنايتان را با دوستان و همكاران قديمي بازسازي خواهيد كرد. زمان مناسبی برای تجدید نظر در امور مالیاتان است. انظباط و سختکوشی جدیدتان، نتیجۀ قابل توجهی خواهد داشت.


سازگاری

جوزا

میزان

حوت

رنگ

اعداد شانس

37 74 79 87 91 94


امروز
فردا
این هفته

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2024 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری