این ماه

Dec 1 - Dec 31


اسد

77

سلامتی

73

عشق

77

شغل

می توانید به خود افتخار کنید، بی آنکه خودخواه باشید. براي شما امكان تغييرات در حيطه مالي وجود دارد. فرصت هاي جديدي در كار بوجود خواهند آمد. به دست آوردهای بلند مدت بیندیشید.


سازگاری

اسد

عقرب

رنگ

اعداد شانس

0 12 15 46 87 92


امروز
فردا
این هفته

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری