این هفته

Jul 26 - Aug 1


اسد

83

سلامتی

39

عشق

46

شغل

پروژه اي شروع نكنيد كه در وراي توانمندي شماست. آنچه را انجام دهيد كه در حيطه توانمندي تان است و از هر گونه ريسك پرهيز كنيد. بر خستگي، ترس و موانع دروني فائق آئيد. ممکن است صبرتان آزموده شود. انظباط و سختکوشی جدیدتان، نتیجۀ قابل توجهی خواهد داشت.


سازگاری

حَمَل

میزان

عقرب

رنگ

اعداد شانس

4 11 42 55 89 92


امروز
فردا
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2021 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری