این هفته

Aug 10 - Aug 16


اسد

40

سلامتی

37

عشق

35

شغل

بهترین زمان برای شروع پروژه ای هنریست. انطباق پذیری سلاح موفقیت شماست. زمان مناسبی برای بینش درونی است. در برنامه ریزی و دستیابی به اهدافتان مهارت دارید.


سازگاری

جوزا

عقرب

جدی

رنگ

اعداد شانس

16 21 39 59 81 91


امروز
فردا
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2020 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری