این هفته

Jun 17 - Jun 23


اسد

37

سلامتی

67

عشق

54

شغل

به دست آوردهای بلند مدت بیندیشید. روي خوش شانسي تكيه نكنيد. روي پاي خود تكيه كنيد. نیرویی قدرتمند در زندگیتان جریان دارد که دیگر نمی توان آنرا نادیده گرفت. تغییر سرعت می تواند مفید باشد.


سازگاری

جوزا

قوس

جدی

رنگ

اعداد شانس

12 28 42 54 68 87


امروز
فردا
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2024 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری