این ماه

May 1 - May 31


حوت

62

سلامتی

80

عشق

58

شغل

اعتماد به نفس داشته باشید و به اقدامات جسورانه تر دست زنید. امواج ناگهاني رنجاننده ارتباط با اعضاي جوانتر خانواده تان را سخت خواهد كرد. ممكن است انتظارات اوليه شما برآورده نشوند، بنابراين بايد شرايط جديدي اتخاذ كنيد. لجوج نباشيد و به نظرات ديگران گوش دهيد.


سازگاری

سرطان

میزان

قوس

رنگ

اعداد شانس

11 32 48 52 57 63


امروز
فردا
این هفته

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2022 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری