این هفته

Aug 10 - Aug 16


حوت

69

سلامتی

45

عشق

40

شغل

يك اتفاق غيرمنتظره صميمانه در شرف وقوع است. اينقدر سريع دست آوردهاي شخصي خود را به رخ نكشيد. با رها کردن گذشته تقریبا هر چیزی امکانپذیر می شود. شانس به نفع شماست.


سازگاری

سرطان

عقرب

حوت

رنگ

اعداد شانس

5 43 67 81 97 98


امروز
فردا
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2020 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری