این ماه

May 1 - May 31


قوس

78

سلامتی

77

عشق

77

شغل

از اينكه نتوانيد كارها را به موقع انجام دهيد نگران نباشيد. زمان مناسبی برای بینش درونی است. مسئوليت و وظايف جديدي خواهيد پذيرفت كه براي شما موفقيت هايي را كه ميخواستيد به همراه خواهند آورد. شما مجبور خواهيد شد تا از پول ديگران استفاده كنيد چرا كه پول خودتان كافي نخواهد بود.


سازگاری

ثور

جوزا

دلو

رنگ

اعداد شانس

32 39 47 48 49 84


امروز
فردا
این هفته

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2022 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری