این هفته

May 23 - May 29


قوس

69

سلامتی

62

عشق

46

شغل

نوشتن آنچه در ذهن دارید به تمرکزتان کمک می کند. در زندگي به صلح و آرامش دست خواهيد يافت. استرس کار زیاد موجب می شود بیشتر از معمول احساس ضعف کنید. در كار دقت خاص بخرج دهيد و به نكات ظريف توجه بيشتري كنيد.


سازگاری

جوزا

اسد

حوت

رنگ

اعداد شانس

0 1 19 32 42 74


امروز
فردا
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2022 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری