این هفته

Sep 20 - Sep 26


قوس

69

سلامتی

55

عشق

40

شغل

کار، موفقیت و هدف برایتان خیلی مهم هستند. تلاش كنيد مسائل را آنطور كه هستند قبول كنيد. می توانید عزیزانتان را مورد مراقبت قرار دهید بی آنکه مسوول عواطفشان باشید. زودتر از آنچه انتظار دارید به مقصدتان می رسید.


سازگاری

حَمَل

عقرب

جدی

رنگ

اعداد شانس

5 12 15 34 72 83


امروز
فردا
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2021 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری