این هفته

Oct 18 - Oct 24


قوس

85

سلامتی

81

عشق

49

شغل

برنامه ریزی کنید و به آن پایبند بمانید. شک موجب نگرانی می شود هرچند که به آینده با اشتیاق بنگرید. از مصیبتی که روی داده فاصله بگیرید و احساستان را بررسی نمایید. می توانید از یک دوست یا شریک، چیزی بیاموزید.


سازگاری

سنبله

جدی

حوت

رنگ

اعداد شانس

7 24 25 39 51 85


امروز
فردا
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2021 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری