این هفته

Jun 17 - Jun 23


سنبله

46

سلامتی

37

عشق

61

شغل

خنداندن دیگران می تواند تغییرات شگرفی در آنها ایجاد کند. شانس به نفع شماست. ممکن است صبرتان آزموده شود. تغيير در سير تحولات با وجود تلاش هاي شما، بسيار سخت خواهد بود.


سازگاری

جوزا

سرطان

عقرب

رنگ

اعداد شانس

16 20 23 45 54 70


امروز
فردا
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2024 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری