این هفته

May 23 - May 29


سنبله

64

سلامتی

62

عشق

52

شغل

آشنايي با افراد در محافل متفاوت نقش جدي در روابط شما ايفا خواهد كرد. ممكن است انتظارات اوليه شما برآورده نشوند، بنابراين بايد شرايط جديدي اتخاذ كنيد. انرژیتان را روی یک یا دو امر مهم متمرکز نمایید. می توانید به خود افتخار کنید، بی آنکه خودخواه باشید.


سازگاری

عقرب

جدی

دلو

رنگ

اعداد شانس

7 41 46 67 71 73


امروز
فردا
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2022 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری